Definitely Heavy by Rylan Wright

Definitely Heavy by Rylan Wright (RONIN). (BNPR: By file size, this is Definitely Heavy)

Source: Definitely Heavy